วิสัยทัศน์ พันธกิจ


         

       วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน ควบคู่ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

        พันธกิจ (Mission)       

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จัดสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทยและคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
5. จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Comments